Điều khoản từ chối

 1. Chấp nhận các khoản
  nợ và rủi ro đầu tư WSOBSERVER.COM cung cấp dịch vụ cho bạn theo các Điều khoản Dịch vụ sau đây (“TOS”), có thể được chúng tôi cập nhật theo thời gian mà không cần thông báo cho bạn.
  Bằng cách vào trang web này, bạn đồng ý chịu sự ràng buộc của Điều khoản Dịch vụ ( TOS ). Thông tin và ý kiến ​​được tìm thấy trên trang web này hoặc được xuất bản bởi WSOBSERVER.COM, bao gồm web, email, in ấn và video chỉ dành cho mục đích thông tin và quảng cáo. Không có tuyên bố hay bày tỏ ý kiến, cũng không phải bất kỳ vấn đề nào khác trong tài liệu này, trực tiếp hoặc gián tiếp, là một đề nghị hoặc chào mời bất kỳ đề nghị mua hoặc bán chứng khoán được đề cập, cũng không phải bất kỳ chứng khoán khác. WSOBSERVER.COM không phải là tư vấn đầu tư đăng ký.

Tất cả các du khách nên tiến hành nghiên cứu độc lập riêng của họ về các cổ phiếu cá nhân trước khi đưa ra quyết định mua hàng. Ngoài ra, các nhà đầu tư được khuyến cáo rằng hoạt động của cổ phiếu trong quá khứ hoặc danh mục đầu tư không đảm bảo cho sự tăng giá hay hiệu suất trong tương lai. Hơn nữa, WSOBSERVER.COM không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin trên trang web, và WSOBSERVER.COM cũng không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tổn thất nào có thể là do sự tin cậy của bất kỳ người nào khi có bất kỳ thông tin hoặc khuyến nghị nào. Thông tin và khuyến nghị như vậy chỉ dành cho thông tin chung hoặc thông tin quảng cáo.

Tất cả thông tin được sử dụng trên trang web này được cho là từ các nguồn đáng tin cậy, nhưng không có đại diện cho hiệu ứng này được thực hiện. Đầu cơ là chứng khoán mang một mức độ rủi ro cao và các nhà đầu tư mua các đầu tư mang tính đầu cơ nên có khả năng hấp thụ các khoản lỗ của tất cả vốn đầu tư của họ. Không có sự đảm bảo rằng các trang web và / hoặc các công ty thuộc bên thứ ba có trên WSOBSERVER.COM sẽ nhận được kinh phí bổ sung hoặc kinh nghiệm phát triển trong tương lai cần thiết cho sự thành công của công ty.

Thông tin trên trang web này bao gồm thông tin hướng tương lai trong ý nghĩa của Mục 27A của Luật Chứng khoán năm 1933 và Mục 21E của Đạo luật Giao dịch Chứng khoán năm 1934, bao gồm các tuyên bố liên quan đến sự tăng trưởng liên tục của thị trường đối với các sản phẩm của công ty, khả năng tài chính yêu cầu vốn của mình trong thời gian gần và trong dài hạn; áp lực về giá cả; vv
Bất kỳ tuyên bố nào thể hiện hoặc liên quan đến các cuộc thảo luận liên quan đến dự đoán, kỳ vọng, niềm tin, kế hoạch, dự báo, mục tiêu, mục đích, giả định, hoặc sự kiện trong tương lai hoặc hiệu suất có thể là những tuyên bố hướng tới tương lai. Các tuyên bố hướng về tương lai dựa trên sự mong đợi, ước tính và dự báo vào thời điểm đưa ra các tuyên bố có liên quan đến một số rủi ro và sự không chắc chắn có thể dẫn đến kết quả hoặc sự kiện thực sự khác biệt so với những dự đoán hiện tại. Các tuyên bố hướng tới tương lai có thể được xác định thông qua việc sử dụng các từ như dự đoán, dự đoán, dự đoán, tin tưởng, hoặc tuyên bố những hành động nhất định có thể xảy ra.

Hoạt động đầu tư trước đây không phải là bất kỳ hình thức nào cho thấy hiệu quả đầu tư trong tương lai. Người đọc phải hỏi ý kiến ​​tư vấn đầu tư, thuế và tư vấn danh mục đầu tư đã đăng ký trước khi quyết định đầu tư. Người đầu tư vào chứng khoán phải xác minh một cách độc lập tất cả các thông tin trên WSOBSERVER.COM hoặc bất kỳ ấn phẩm nào của mình dù là email, bản in hay video. Người đọc và thành viên cũng phải xác minh một cách độc lập điều kiện đủ điều kiện “bầu trời xanh” của bất kỳ chứng khoán nào được đề cập trong trang web này. l

 1. Mô tả Dịch vụ
  WSOBSERVER.COM cung cấp cho người dùng quyền truy cập vào một tập hợp các tài nguyên, bao gồm các công cụ truyền thông khác nhau, video, âm thanh, nội dung tài chính và lập trình có thương hiệu thông qua mạng các thuộc tính có thể được truy cập thông qua bất kỳ phương tiện hoặc thiết bị nào được biết hoặc sau này được phát triển (” Dịch vụ”). Bạn cũng hiểu và đồng ý rằng Dịch vụ có thể bao gồm các quảng cáo và rằng những quảng cáo này có thể là cần thiết cho WSOBSERVER.COM để cung cấp Dịch vụ. Bạn cũng hiểu và đồng ý rằng Dịch vụ có thể bao gồm một số thông tin nhất định từ WSOBSERVER.COM, chẳng hạn như thông báo dịch vụ, thông báo hành chính và nội dung Bản tin và Video, và các thông tin liên lạc này được coi là một phần của WSOBSERVER.COM. Bạn hiểu và đồng ý rằng Dịch vụ được cung cấp “AS-IS” và WSOBSERVER.
 2. Thành viên của bạn
  Để xem xét việc sử dụng Dịch vụ của bạn, bạn cho biết rằng bạn đủ độ tuổi hợp pháp để tạo ra một hợp đồng ràng buộc và không phải là người bị cấm nhận các dịch vụ theo luật của Hoa Kỳ hoặc các thẩm quyền hiện hành khác. Bạn cũng đồng ý cung cấp thông tin đúng, chính xác, hiện tại và đầy đủ về bản thân theo yêu cầu của mẫu đăng ký thành viên (“Dữ liệu đăng ký”) Nếu bạn cung cấp bất kỳ thông tin nào không trung thực, không chính xác, không hiện tại hoặc không đầy đủ hoặc, WSOBSERVER.COM đã cơ sở hợp lý để nghi ngờ rằng thông tin đó là không trung thực, không chính xác, không hiện tại hoặc chưa đầy đủ, WSOBSERVER.COM có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt tư cách thành viên của bạn và từ chối bất kỳ và tất cả việc sử dụng Dịch vụ hiện tại hoặc trong tương lai (hoặc bất kỳ phần nào của nó).
 3. Bồi thường
  Bạn đồng ý bồi thường và giữ cho WSOBSERVER.COM và các công ty con, các chi nhánh, viên chức, đại lý, nhân viên, đối tác và người cấp phép không bị tổn hại trước mọi yêu cầu bồi thường hoặc yêu cầu, bao gồm cả phí luật sư hợp lý do người sử dụng, thành viên hoặc bất kỳ bên thứ ba nội dung tìm thấy trên trang web WSOBSERVER.COM, email hoặc video do WSOBSERVER.COM sản xuất.
 4. Không bán lại Dịch vụ
  Bạn đồng ý không sao chép, sao chép, sao chép, bán, trao đổi, bán lại hoặc khai thác vì bất kỳ mục đích thương mại nào, bất kỳ phần nội dung nào.
 5. Sửa đổi Dịch vụ
  WSOBSERVER.COM có quyền vào bất kỳ lúc nào và bất cứ lúc nào để sửa đổi hoặc tạm ngừng, tạm thời hoặc vĩnh viễn Dịch vụ (hoặc bất kỳ phần nào của nó) có hoặc không có thông báo. Bạn đồng ý rằng WSOBSERVER.COM sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc cho bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ sửa đổi, đình chỉ hoặc ngừng cung cấp Dịch vụ.
 6. Các liên kết
  WSOBSERVER.COM có thể cung cấp, hoặc các bên thứ ba có thể cung cấp, liên kết tới các trang web hoặc các nguồn khác của World Wide Web. Vì WSOBSERVER.COM không kiểm soát các trang web và tài nguyên như vậy, bạn thừa nhận và đồng ý rằng WSOBSERVER.COM không chịu trách nhiệm về sự sẵn có của các trang web hoặc tài nguyên bên ngoài đó và không xác nhận và không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ đối với bất kỳ Nội dung, sản phẩm hoặc tài liệu khác trên hoặc có sẵn từ các trang web hoặc tài nguyên đó. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng WSOBSERVER.COM sẽ không chịu trách nhiệm, có thể trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào gây ra hoặc được cho là gây ra bởi hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc dựa vào bất kỳ Nội dung, hàng hoá hoặc dịch vụ nào có trên hoặc thông qua bất kỳ trang web hoặc tài nguyên như vậy.
 7. Từ chối bảo đảm
  BẠN HIỂU RÕ VÀ ĐỒNG Ý R THNG: a. VIỆC S US DỤNG DỊCH VỤ CỦA BẠN LÀ RỦI RO CỦA BẠN. DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP THEO NGUỒN CUNG CẤP “NGUYÊN TRẠNG” VÀ “CÓ S AVN”.

WSOBSERVER.COM VÀ CÁC CÔNG TY CON NÓ, CÁC CHI NHÁNH, CÁC NHÂN VIÊN, ĐẠI LÝ, ĐỐI TÁC VÀ CẤP PHÉP MỘT CÁCH RÕ RÀNG TỪ CHỐI MỌI BẢO ĐẢM NÀO, DÙ LÀ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ( i ) NỘI DUNG SẼ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỦA BẠN; ( ii ) Trang web sẽ bị hủy bỏ, TIMELY, SECURE HO ORC KHÔNG L ERI; ( Iii ) CÁC KẾT QUẢ CÓ THỂ LẤY TỪ VIỆC SỬ DỤNG WSOBSERVER.COM SẼ CHÍNH XÁC HOẶC ĐÁNG TIN CẬY; ( Iv ) CHẤT LƯỢNG CỦA MỌI SẢN PHẨM, DỊCH VỤ, THÔNG TIN HOẶC TÀI LIỆU KHÁC ĐƯỢC MUA HOẶC BẠN CÓ ĐƯỢC QUA WSOBSERVER.COM SẼ ĐÁP ỨNG MONG ĐỢI CỦA BẠN.

 1. Giới hạn về trách nhiệm pháp lý TRÁCH NHIỆM
  CHO WSOBSERVER.COM ĐANG HIỂU RÕ VÀ ĐỒNG Ý R THNG WSOBSERVER.COM VÀ CÁC CÔNG TY CON, CÔNG TY, CÔNG TY, CÔNG TY, ĐẠI LÝ, ĐỐI TÁC VÀ CẤP PHÉP S SH KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT K AN THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, NG CONU NHIÊN, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, CÁC THIỆT HẠI VỀ MẤT LỢI NHUẬN, TỐT, S US DỤNG, D DATA LIỆU HO ORC CÁC MẤT MÁT VÔ HÌNH KHÁC.
 2. Bản quyền
  CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ SẢN PHẨM WSOBSERVER.COM HO ORC SẢN XUẤT NÀO Ở ĐÂU ĐƯỢC BẢO ĐẢM THEO LUẬT QUYỀN TÁC GIẢ VÀ KHÔNG ĐƯỢC GHI CHÉP, HO ORC SUY XED LẠI BẤT K AN CÁCH NÀO MÀ KHÔNG CÓ YÊU CẦU CỦA BẢN QUYỀN CỦA WSOBSERVER.COM.
 3. Bảo mật
  Theo đăng ký WSOBSERVER.COM, bạn hoàn toàn đồng ý và cho phép WSOBSERVER.COM thuê và sử dụng địa chỉ email của bạn bởi các bên thứ ba. Nếu người nhận email muốn chấm dứt đăng ký qua email từ một danh sách cụ thể, họ cần thực hiện theo các hướng dẫn ở cuối mỗi email để hủy đăng ký.